ul. Bohaterów Warszawy 120, Busko-Zdrój
  • PL
  • DE
  • EN
  • FR

Regulamin

sklepu

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania zamówień na Produkty znajdujące się
w asortymencie Sklepu.

§1.
Plas-bud
1. Sklep prowadzony jest przez:
Halinę Gręda (NIP 6551291752, REGON 260366975) i Kazimierza Gręda (NIP 6551004008,
REGON 290177950) prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
pod nazwą „PLAS-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Halina Gręda, Kazimierz Gręda s.c. (NIP 6551803867, REGON 292654548) z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Bohaterów Warszawy 120, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dane kontaktowe Sklepu to:
– adres – ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
– adres poczty elektronicznej: bok@plasbud.pl;
– numer telefonu/fax: 41-378-14-74;
– numer rachunku bankowego: 55-19401076-3114880500000000
3. Usługobiorca może porozumiewać się za pomocą adresów oraz numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§2.
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin Sklepu skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
2. Klient przed rozpoczęciem składania zamówień za pośrednictwem Sklepu winien zapoznać się z treścią jego Regulaminu. W przypadku akceptacji Regulaminu Sklepu Klient jest zobowiązany
do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia procedury składania zamówień
za pośrednictwem Sklepu, w sytuacji zaś jej braku winien on niezwłocznie przerwać procedurę składania zamówień, a nadto usunąć wszelkie informacje lub dane w związku z tym uzyskane.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych przez Plas-bud w ramach Sklepu.
4. Plas-bud w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§3.
Definicje
1. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin;
2. Serwis – serwis internetowy prowadzony w domenie www.plasbud.pl;
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Plas-bud w Serwisie;
4. Plas-bud – podmiot, określony w § 1. ust. 1 powyżej;
5. Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;
6. Konsument – osoba fizyczna składająca zamówienie na Produkty znajdujące się w asortymencie i za pośrednictwem Sklepu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która składa zamówienie na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu.
8. Konto – konto klienta w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje
o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z Plas-bud.
10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Plas-bud.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Plas-bud;
14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
§4.
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów znajdujących się w jego asortymencie oraz składania zamówień na nie, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome lub Internet Explorer;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików Cookies.

§5.
Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
1. W Sklepie istnieje możliwość założenia konta, przy czym nie jest to konieczne zarówno do przeglądania Produktów znajdujących się w jego asortymencie, jak i składania zamówień za jego pośrednictwem.
2. Ceny Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) wartość Zamówienia składa się cena za wszystkie zamówione w Sklepie Produkty.

§6.
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić i zatwierdzić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu lub adresu e-mail oraz hasła, użytych
w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Plas-bud,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §1. powyżej.

§7.
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy podjąć następujące kroki:
1. wybrać Produkt, którego zakupem za pośrednictwem Sklepu zainteresowany jest Klient, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
2. kliknąć przycisk „Proceed to check out”, po czym wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
3. potwierdzić zamówienie wraz z końcową (ostateczną) kwotą do zapłaty klikając przycisk “Place order”.

§8.
Oferowane metody dostawy/odbioru oraz płatności
1. W ramach Sklepu Klient może skorzystać z następujących metod dostawy/odbioru zamówionego Produktu:
a) odbiór osobisty pod adresem wskazanym w §1. powyżej – jest bezpłatny.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przelewem na konto Plas-bud.
b) Płatność przy odbiorze, przy czym w przypadku wyboru tego rodzaju płatności wymagana jest uprzednio wpłata zaliczki w wysokości 40%, która to może zostać dokonana zarówno przelewem na konto Plas-bud, jak i gotówką w siedzibie Plas-bud pod adresem wskazanym w §1. powyżej.

§8.
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Plas-bud następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z §7. Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Plas-bud niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Plas-bud.
3. Realizacja zamówienia zostaje jednak wstrzymana do czasu:
a) zaksięgowania przez Plas-bud wpłaty całej kwoty zamówienia – w przypadku wyboru przez Klienta płatność w formie przelewu na konto Plas-bud.
b) zaksięgowania przez Plas-bud wpłaty zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia brutto, przy czym pozostała wartość zamówienia zostanie przez Klienta uregulowana w chwili jego odbioru.

§9.
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§10.
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Plas-bud jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji
w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w §1. powyżej lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
6. Plas-bud ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.

§11.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12.
Postanowienia końcowe
1. Umowy związane z korzystaniem z Serwisu zawierane są w języku polskim.
2. Plas-bud zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian Regulaminu, przy czym dokonana w ten sposób zmiana nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed jej wprowadzeniem. Z tego też względu każdorazowo przed skorzystaniem z Serwisu Klient winien uprzednio zapoznać się z jego aktualnie obowiązującą wersją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/