ul. Bohaterów Warszawy 120, Busko-Zdrój
  • PL
  • DE
  • EN
  • FR

Regulamin

serwisu

Niniejszy Regulamin określa ogólne rodzaje, warunki i zasady świadczenia przez Plas-bud usług drogą elektroniczną w Serwisie dostępnym pod adresem www.plasbud.pl.

§1.
Plas-bud
1. Serwis prowadzony jest przez:
Halinę Gręda (NIP 6551291752, REGON 260366975) i Kazimierza Gręda (NIP 6551004008,
REGON 290177950) prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
pod nazwą „PLAS-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Halina Gręda, Kazimierz Gręda s.c. (NIP 6551803867, REGON 292654548) z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Bohaterów Warszawy 120, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dane kontaktowe Plas-bud to:
– adres – ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
– adres poczty elektronicznej: bok@plasbud.pl;
– numer telefonu/fax 41-378-14-74;
– numer rachunku bankowego: 55-19401076-3114880500000000
3. Klient może porozumiewać się z Plas-bud za pomocą adresów oraz numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie.

§2.
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu.
2. Klient przed rozpoczęciem z korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. W przypadku akceptacji Regulaminu Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia z korzystania z Serwisu, w sytuacji zaś jej braku winien on niezwłocznie zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu, a nadto usunąć wszelkie informacje lub dane w związku z tym uzyskane.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Plas-bud w ramach Serwisu.
4. Plas-bud w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§3.
Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Serwis – serwis internetowy prowadzony w domenie www.plasbud.pl;
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Plas-bud w Serwisie;
4. Plas-bud – podmiot określony w § 1. ust. 1 powyżej.
5. Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
8. Konto – konto klienta w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje
o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
9. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt za Plas-bud.
10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Plas-bud za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Plas-bud.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Plas-bud.
14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
§4.
Wymagania techniczne
Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome lub Internet Explorer;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików Cookies.

§5.
Rodzaje i zakres świadczonych usług
1. W ramach Serwisu Plas-bud świadczyć będzie następujące usługi:
a) korzystanie z Serwisu, m.in. poprzez przeglądanie i odczytywanie materiałów i informacji w nim zamieszczonych;
b) składanie zapytań, zgłoszeń za pomocą formularza kontaktowego;
c) zakładanie i zarządzanie kontem;
d) przeglądanie Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;
e) składanie za pośrednictwem Sklepu zamówień na Produkty znajdujące się w jego asortymencie – warunki i zasady składania zamówień określa szczegółowo Regulamin Sklepu stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Plas-bud zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.
O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Plas-bud poinformuje za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu na stronie głównej Serwisu.
3. Serwis jest dostępny przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przy czym Plas-bud zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do niego w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych, konserwacyjnych.

§6.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. Rozpoczęcie korzystania z poszczególnych Usług dostępnych w ramach Serwisu jest jednoznaczne
z zawarciem z Plas-bud stosownej umowy w tym zakresie.
2. Korzystanie z usług, o których mowa w §5. ust 1 lit. a)-d) jest darmowe.
3. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z Plas-bud zgodnie z postanowieniami §9.
4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług, o których mowa w §5. ust 1 lit. a)-d) poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie, przy czym rezygnacja z danej usługi nie wpływa na korzystanie z pozostałych usług. Rezygnacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług w tym zakresie.

§7.
Czynności zakazane
1. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się:
a) dostarczania do systemów teleinformatycznych Plas-bud treści:
– mających na celu zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Plas-bud
lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
– zamieszczanych w złej wierze, np. mających na celu naruszenie dóbr osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami
o zachowaniu poufności, naruszenie ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
– posiadających obraźliwy charakter bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób;
– zawierających lub rozpowszechniających treści: wulgarne, rasistowskie, obraźliwe, pornograficzne lub inne naruszające dobre obyczaje;
b) korzystania z oprogramowania, programów lub urządzeń mających na celu zakłócanie, bądź też próbę zakłócenia, działania lub funkcjonalności Serwisu lub jego funkcji;
c) przesyłania lub udostępniania za pośrednictwem Serwisu lub jego funkcji w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane, wirusy lub treści opisane w ppkt a) powyżej;
d) modyfikowania lub jakiegokolwiek ingerowania w wygląd, układ lub funkcje Serwisu lub jego kodu źródłowego;
e) tworzenia odnośników do Serwisu lub jego funkcji bez uprzedniej zgody Plas-bud.
2. Usługobiorca nie jest uprawniony przez Plas-bud do:
a) wykorzystywania treści i funkcji Serwisu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
b) wykorzystywania treści i funkcji Serwisu w celach komercyjnych oraz majątkowych;
c) rozsyłania treści handlowych i reklamowych.
3. W chwili stwierdzenia, iż Klient w jakikolwiek sposób dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów pkt. 1 i 2 powyżej, bądź zaistniało uzasadnione podejrzenie powyższego, Plas-bud ma prawo do odmowy Klientowi dostępu do Serwisu.

§8.
Odpowiedzialność
1. Plas-bud nie ma wpływu i w żaden sposób nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta. Zaleca się jednak uprzednie sprawdzenie i upewnienie się przez Klienta przed skorzystaniem z Serwisu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Plas-bud nie ponosi odpowiedzialności za niedopatrzenie Usługobiorcy i ewentualne konsekwencje powyższego
2. Plas-bud nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek – pośrednie lub bezpośrednie – szkody związane z nienależytym, lub naruszającym zapisy §7. wykorzystaniem Serwisu;
b) ewentualne – pośrednie lub bezpośrednie – straty, koszty lub szkody o jakimkolwiek charakterze lub rozmiarze, które Klient może ponieść w związku z korzystaniem Serwisu;
c) za opóźnienia w aktualizowaniu informacji, materiałów zawartych w ramach Serwisu, ani
za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień i nieprawidłowości w połączeniu
z Serwisem, dostawami energii elektrycznej lub usługami telefonicznymi, czy też wadliwym funkcjonowaniem sieci internetowej.
3. Plas-bud zaleca stosowanie przez Klientów programów antywirusowych. Plas-bud nie ponosi bowiem odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów)
w infrastrukturze informatycznej Klienta.

§9.
Postępowanie Reklamacyjne
1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami:
a) telefonicznie: 41 378 14 74;
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: bok@plasbud.pl
2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczeniem usług zostaną rozpatrzone przez Plas-bud
w możliwie najszybszym terminie, o czym Klient zostanie poinformowany: telefonicznie, e-mailowo.

§10.
Dane osobowe w Serwisie
W związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu, Plas-bud zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług oferowanych za jego pośrednictwem, a także informacje o jego aktywności w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Klienta określa Polityka Prywatności.

§11.
Postanowienia końcowe
1. Umowy związane z korzystaniem z Serwisu zawierane są w języku polskim.
2. Plas-bud zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian Regulaminu, przy czym dokonana w ten sposób zmiana nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed jej wprowadzeniem. Z tego też względu każdorazowo przed skorzystaniem z Serwisu Klient winien uprzednio zapoznać się z jego aktualnie obowiązującą wersją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.